2014-1-TR01-KA102-001929 /Mig-Mag, Tig, Plazma ve Direnç Kaynağında Robot Teknolojisinin Kullanımı/ MIG-MAG, TIG, plasma and Resistance Welding Robot in Use of Technology

Amaç:

Kaynak teknolojisi Alanında spiral, boyuna ve gazaltı kaynak uygulamalarında, yeni tekniklerin öğrenilmesi ve bu tekniklerin yaygınlaştırılmasının sağlanması.

Amaç

Avrupa Birliğinin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90 ından fazlasını oluşturan KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. COSME Programının Bütçesi, 7 yıl için 2,3 milyar Euro olarak belirlenmiştir.

Amaç

Sivil toplumun güçlendirilmesi ve STK lar arasında işbirliği sağlanması hedeflenen çalışma ile kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması yönünde toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratılması ve Doğu Marmara’da kadın odaklı çalışan STK lar arasında kadına yönelik şiddetle mücadele platformu oluşturulması amaçlanmaktadır.

Hedefler
Proje süresince “Mevcut Durum Analizi Araştırması”, “Medyada Kadın İmgesi Çalıştayı”, “Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı”, “Kadın Dostu Kent Çalışması”, “Kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eğitimleri” , “Platform Toplantıları”, “Kamu spotu hazırlanması” gibi toplumsal cinsiyet tabanlı kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılmasını hedefleyen faaliyetler gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetler sonunda oluşturulan raporlar ve çıktılar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.

Amaç

1-Modern tarım teknikleri kullanılarak üretim yapmak.
2- Ekonomik getirisi yüksek farklı bir ürün ve bölgeye uygun çeşitle üretim yapmak.
3-Üretici örgütü kurarak pazarlamada avantaj sağlamak.
4-Üretim sonrası ve güvenli işlenmesi üzerine test edilmiş ve kanıtlanmış teknoloji paketi oluşturmak.

“Arı Biziz Bal da Bizdedir-4” Projesinin amacı, Bu projenin amacı yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan arılara ilişkin korku duygusunun azaltılması, arı sevgisinin ön plana çıkarılması, arı ürünlerinin çocuklar tarafından tüketiminin arttırılması, arıcılık mesleğinin tanıtılması, arı-çevre ilişkisi hakkında farkındalık yaratılmasıdır.

Bu proje kapsamında arıların ve arı ürünlerinin yaşam içindeki yerlerinin görsel, sanatsal, fen ve doğa etkinlikleri ile desteklenerek anlatılması, yeni neslin arıcılık ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.