Amaç

Avrupa Birliğinin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90 ından fazlasını oluşturan KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. COSME Programının Bütçesi, 7 yıl için 2,3 milyar Euro olarak belirlenmiştir.

Programdan beklenen aktiviteler;

• KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,
• Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi
• Çerçeve koşullarının geliştirilmesi
• Girişimciliğin teşvik edilmesidir.

COSME Programı’nın önemli bir kısmı finansal araçlara ayrılmıştır. 2,3 milyar Euro olan program bütçesinin %60’ ı (yaklaşık 1,38 milyar Euro) finansal araçlara ayrılmıştır. COSME Programı finansal araçları Avrupa komisyonu uyarınca, Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund (EIF)) tarafından yönetilmektedir. KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) dört temel faaliyet alanından biri olan ‘Pazarlara Erişim’ kapsamında yer alan, 600 kuruluşun ortak olduğu Avrupa işletmeler Ağı (AİA), Türkiye’deki ve AB’deki yerel, ulusal, bölgesel aktörleri KOBİ’ler için bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Hedefler
Kobiler

Proje detaylarına ulaşmak için tıklayınız.